April 1, 2023

Shehan Karunathilake

நடப்பு 2022-ஆம் ஆண்டுக்கான புக்கர் பரிசை இலங்கையை சேர்ந்த எழுத்தாளரான சேகன் கருணாதிலக வென்றுள்ளார். ஆண்டுதோறும் சிறந்த நாவல் படைப்புக்காக வழங்கப்படும் இலக்கிய விருது இது. ‘The...