Periods pain

Periods pain Periods cramps மாதவிடாய் வலி. நூத்துக்கு தொன்னூறு பெண்கள் மாசாமாசம் அனுபவிக்கிற வலி. 10% பெண்களுக்கு அது எப்பிடி இருக்கும்னே தெரியாது. எங்க மாமா...