December 1, 2022

offer interdisciplinary dual degree

இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகம் சென்னை (ஐ.ஐ.டி- சென்னை, Indian Institute of Technology Madras) ) தென்னிந்தியாவில் சென்னையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சிறப்புப் பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கல்லூரியாகும்....