September 27, 2021

Cucumberjuice

முன்னரே சொன்னது போல் வெயிலும், வெக்கையும் போட்டுத் தாக்க தொடங்கி விட்டது. ஆனால் இந்த வெயில் காலத்தில் கூட வெளியே போய் சில பல பணிகளை செய்ய...