March 28, 2023

bramin

வரலாற்றில் ஆதித்த கரிகாலன் யார்? சோழ அரசில் பிராமணிய மேலாண்மையை எதிர்த்தவன். அதே நேரம் பாண்டியர்களையும் எதிர்த்தவன். அவனை அன்றைய பிராமணியம் சூழ்ச்சியால் கொன்றது. இந்த உண்மையை...