நூருல்லா

ஒவ்வொரு மாநில அரசிலும் ஆளும் கட்சி இருந்தால் அத்துடன்... அடுத்து ஆளப்போகக் கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படும் கட்சி என்று மற்றொன்றும் உண்டு. அதேபோல ஆளும் கட்சிக்கு வேண்டிய...