உலக அழகி 2019

நடப்பு 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான மிஸ் வேர்ல்ட் பட்டத்தை (உலக அழகி) ஜமைக்காவின் டோனி-ஆன் சிங் வென்றார், இந்திய அழகி சுமன் ராவ் மூன்றாவது இடத்தையும், பிரான்சின்...